0

Διαγωνισμός

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ INSTAGRAM ΓΙΑ INTERNATIONAL SUSHI DAY
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΩΡΑ

A. Ο Όμιλος Εταιρειών SHISAN SUSHI (εφ’ εξής η «Διοργανώτρια») αποτελούμενος από α) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «1 & 3 SQUARED I.K.E» (ΟΥΑΝ ΕΝΤ ΘΡΗ ΣΚΟΥΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε) αρ ΓΕΜΗ 162117703000 και ΑΦΜ 801719110, β) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «F & T THIRTEEN Ι.Κ.Ε» (ΕΦ ΕΝΤ ΤΙ ΘΕΡΤΗΝ Ι.Κ.Ε) αρ. ΓΕΜΗ 162130303000 και ΑΦΜ 801719620  γ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ROMVIS THIRTEEN Ι.Κ.Ε» αρ. ΓΕΜΗ 167784201000 και ΑΦΜ 801993908 δ) την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «7NORTH SUSHIBAR Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ  161100703000 και ΑΦΜ 801665140 ε) Την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «T2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 162121203000 και ΑΦΜ. 801719250 στ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  Εταιρεία με την επωνυμία «T3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΑΦ ΤΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με αρ. ΓΕΜΗ 162112309000  και Α.Φ.Μ. 801718855 ζ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «T4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αρ. ΓΕΜΗ 161919903000 και ΑΦΜ 801709256 η) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία  «Τ5 ΙΚΕ» (ΤΑΦ ΠΕΝΤΕ ΙΚΕ), με αρ. ΓΕΜΗ 169729903000 και Α.Φ.Μ. 802090011, και θ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία  «T 6 IKE» (TΑΦ ΕΞΙ ΙΚΕ), με αρ. ΓΕΜΗ 172087003000 και Α.Φ.Μ. 802206036 διοργανώνει την 14η Φεβρουάριου 2024 (Ημέρα Ερωτευμένων / Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου) προωθητική ενέργεια (εφ’ εξής ο «Διαγωνισμός») ως εξής:

B1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ta Shisan Sushi εορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Sushi (Sushi International Day) θα δωρίσουν σε ENA (1)  άτομα ένα κινητό τηλέφωνο  iPhone 14 Pro Max.

Β2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες στην ως άνω Προωθητική Ενέργεια (Διαγωνισμό) θα πρέπει σωρευτικά:

a) να έχουν ανοιχτό (όχι ιδιωτικό) λογαριασμό στο Instagram

β) να κάνουν follow τον λογαριασμό των Shisan Sushi στο Instagram

γ) να δημιουργήσουν και να αναρτήσουν δημόσια μια πρωτότυπη δημοσίευση ή ιστορία (post ή story) με κάποιο sushi του καταλόγου/menu των  Shisan Sushi Bar και

δ) στην ως ανω δημοσίευση/ιστορία να κάνουν tag τον λογαριασμό που διατηρούν στο Instagram τα Shisan Sushi.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των δημοσιεύσεων ή των ιστοριών που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε χρήστης, θα μπορεί να υπάρξει μόνο μια (1) συμμετοχή ανά λογαριασμό χρήστη του Instagram.. Κάθε Συμμετοχή καταχωρείται αμέσως ηλεκτρονικά  σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 14.06.2024 μέχρι και την Παρασκευή 21.06.2024

Συνολικά θα αναδειχθεί Νικητής του Διαγωνισμού ένα (1)) άτομο/λογαριασμός.

Γ. Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά και μετά να αποδέχεσθε τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και την Πολιτική Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Δ. Η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.3 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 ετών θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

2.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι του Ομίλου Εταιρειών SHISAN SUSHI (όπως αυτές αναφέρονται στην αρχή των παρόντων όρων), τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό.

3.2 Από τον παρόντα Διαγωνισμό εξαιρούνται επίσης και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (άρθρο 129 ΑΚ) και, αν παρά ταύτα συμμετάσχουν, αποκλείονται κατά τον χρόνο κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ – 4 ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ

Το Δώρο του Διαγωνισμού:

Θα παραδοθεί στον Νικητή του Διαγωνισμού αποκλειστικά και μόνο από το Κατάστημα των Shisan Sushi  στην οδό Ρόμβης 24Α στην Αθήνα, σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στον Νικητή ώστε να προσέλθει αυτοπροσώπως για να παραλάβει το Δώρο.

Ρητά αποκλείεται η δυνατότητα αποστολής του Δώρου με υπηρεσία ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση καθόσον το Δώρο θα μπορεί να παραληφθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με αυτοπρόσωπη παρουσία του Νικητή στο ως άνω κατάστημα.

Είναι απολύτως προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται ολικά ή μερικά με άλλα δώρα ή χρήματα. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του ως άνω περιγραφόμενου Δώρου. Δ

Δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα του Δώρου του διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά.

Περαιτέρω, ο Νικητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να φωτογραφηθεί κατά την παραλαβή του Δώρου αποδεχόμενος την αναφορά του ονόματος, του επωνύμου και της ηλικίας του, μη διατηρώντας κανένα έτερο δικαίωμα από το φωτογραφικό υλικό που θα παραχθεί κατά τη διαδικασία παράδοσης- παραλαβής του Δώρου προς αυτόν, το οποίο θα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας των Shisan Sushi και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί από Shisan Sushi.

Αν κάποιος νικητής αρνηθεί εγγράφως την παραλαβή του δώρου ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαναδιαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1 Η κλήρωση για την απονομή των Δώρων θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά  τη 19η Ιουνιου 2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 μ.μ και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής (Ερμού 1 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14452)  παρουσία νομικού εκπροσώπου της Διοργανώτριας.

Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά τέσσερις (4)  νικητές.

5.2 Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού
Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα 
www.shisan.gr

5.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται ως ακολούθως:

Μέσω e-mail:  λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) το οποίο έχουν παράσχει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό

ή/και

Μέσω κινητού τηλεφώνου:  τηλεφωνικά λαμβάνοντας σχετική κλήση ή γραπτό μήνυμα (sms/viber/whatsapp) στον τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο έχουν παράσχει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό

ή/και

Μέσω direct message στον λογαριασμό (user account) που χρησιμοποιήθηκε για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

 ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

6.1 Το Δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο Νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

6.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του Δώρου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων στον άνω Διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ

Ο Νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

  1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις
  2. Λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων
  3. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους.
  4. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του.
  5. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.), λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος -δια της θετικής ενέργειας συμμετοχής του- κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και του ν. 4624/ 2019 σε ένταξη και σύννομη επεξεργασία, από τη Διοργανώτρια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και στη βάση του έννομου συμφέροντός της για τη διενέργεια του διαγωνισμού των απλών εκουσίως παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων του (ον/μο, τηλ. επικοινωνίας ή και e-mail) σε Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηρούμενο κατά το νόμο αποκλειστικά για τους σκοπούς διενέργειας του διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του, απόδοσης των προσφερόμενων δώρων και της τυχόν επίλυσης οποιουδήποτε θέματος ανακύψει από τον διαγωνισμό. Τα ανωτέρω δεδομένα θα τηρηθούν από την Διοργανώτρια με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα του ενός έτους από την λήξη του διαγωνισμού, μετά την παρέλευση του οποίου θα διαγραφούν με ασφάλεια, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα πέραν των Eργαζομένων ή/και συνεργατών της Διοργανώτριας, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλακούν στην διεξαγωγή του Διαγωνισμού, στην ανάδειξη των τυχερών και στην απόδοση των δώρων, πάντα υπό τον όρο της συμμόρφωσής τους με τις προβλέψεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και με πρόσβαση αυτών μόνο στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Διοργανώτρια αναφορικά με την διεξαγωγή /ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

8.1 Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας περιλαμβανομένων και Newsletter. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας στη Μεταμόρφωση Αττικής (Ερμού 1 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14452).

8.2 Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

8.3 Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νόμιμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 90 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο.

8.4 Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας.

8.5 Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα Εμπορικά Σήματα, Ονόματα, Ενδείξεις, Εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

10.1 Οι νικητές με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν και στη δημοσίευση της νίκης του στην ιστοσελίδα  και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

10.2 Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στην κλήρωση έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

10.3 Οι Συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια  για την προβολή της κλήρωσης και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

10.4 Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.  

ΑΡΘΡΟ 11 - ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

11.1 Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

11.2 Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των Συμμετεχόντων και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω.

11.3 Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

11.4 Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά, η Διοργανώτρια κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

11.5 Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την Διοργανώτρια για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους, τότε η Διοργανώτρια δεν θα προβαίνει αναγκαστικά σε νέα κλήρωση, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον Διαγωνισμό.

11.6 Οι Συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. 

11.7 Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. 

11.8 Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

11.9 Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση υφίστανται μόνο κατά τον ανωτέρω χρόνο δήλωσης συμμετοχής σε αυτή, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.  Δεν γίνονται δεκτές φόρμες ή δηλώσεις συμμετοχής πριν ή μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες και δεν συμμετέχουν στην κλήρωση.

11.10 Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

11.11 Τα Δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω Διοργανώτριας. Η δε υποχρέωση της Διοργανώτριας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

11.12 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
11.13 Τα αποτελέσματα της προωθητικής ενέργειας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

11.14 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους της παρούσης ενέργειας, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει αυτή. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο www.shisan.gr

11.15 Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

11.16 Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τους διαγωνισμούς με κλήρωση διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου των διαγωνισμών και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους διαγωνισμούς, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη τους, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11.17 Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους.

11.18 Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.shisan.gr

11.19 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά πλήρη γνώση των παρόντων Όρων προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω Όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω Διοργανώτριας.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΙΚ ΤΟΚ ΓΙΑ 10.000 FOLLOWERS
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΩΡΑ

A. Ο Όμιλος Εταιρειών SHISAN SUSHI (εφ’ εξής η «Διοργανώτρια») αποτελούμενος από α) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «1 & 3 SQUARED I.K.E» (ΟΥΑΝ ΕΝΤ ΘΡΗ ΣΚΟΥΕΡΝΤ Ι.Κ.Ε) αρ ΓΕΜΗ 162117703000 και ΑΦΜ 801719110, β) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «F & T THIRTEEN Ι.Κ.Ε» (ΕΦ ΕΝΤ ΤΙ ΘΕΡΤΗΝ Ι.Κ.Ε) αρ. ΓΕΜΗ 162130303000 και ΑΦΜ 801719620  γ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ROMVIS THIRTEEN Ι.Κ.Ε» αρ. ΓΕΜΗ 167784201000 και ΑΦΜ 801993908 δ) την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «7NORTH SUSHIBAR Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ  161100703000 και ΑΦΜ 801665140 ε) Την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «T2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 162121203000 και ΑΦΜ. 801719250 στ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική  Εταιρεία με την επωνυμία «T3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΑΦ ΤΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με αρ. ΓΕΜΗ 162112309000  και Α.Φ.Μ. 801718855 ζ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «T4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αρ. ΓΕΜΗ 161919903000 και ΑΦΜ 801709256 η) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία  «Τ5 ΙΚΕ» (ΤΑΦ ΠΕΝΤΕ ΙΚΕ), με αρ. ΓΕΜΗ 169729903000 και Α.Φ.Μ. 802090011, και θ) την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία  «T 6 IKE» (TΑΦ ΕΞΙ ΙΚΕ), με αρ. ΓΕΜΗ 172087003000 και Α.Φ.Μ. 802206036 διοργανώνει την 14η Φεβρουάριου 2024 (Ημέρα Ερωτευμένων / Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου) προωθητική ενέργεια (εφ’ εξής ο «Διαγωνισμός») ως εξής:

B1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ta Shisan Sushi εορτάζοντας το γεγονός ότι έχουν φτάσει τους 10.000 ακόλουθους (followers) στην ψηφιακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ΤΙΚ-ΤΟΚ θα δωρίσει σε ΤΕΣΣΕΡΑ (4) άτομα ένα κουπόνι αξίας 40,00 ευρώ για εξαργύρωση σε dine-in (δείπνο ή γεύμα) σε κάποιο από τα εστιατόρια SHISAN SUSHI και συγκεκριμένα:

SHISAN SUSHI BAR – ΑΘΗΝΑ (Ρόμβης αρ. 24Α)

SHISAN SUSHI BAR -ΧΟΛΑΡΓΟΣ (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 204, Χολαργός)

SHISAN SUSHI BAR – ΓΑΛΑΤΣΙ (Λεωφ. Βεΐκου αρ. 7)

SHISAN SUSHI BAR - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (οδός Βεάκη αρ. 36)

SHISAN SUSHI BAR -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Πλ. Παγκοσμίου Ειρήνης αρ. 4)

SHISAN SUSHI BAR -ΜΑΡΟΥΣΙ (Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 48)

SHISAN SUSHI BAR -ΜΕΛΙΣΣΙΑ (Ζαΐμη αρ. 1 και Δημητρίου Ψαθά)

SHISAN SUSHI BAR -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (28ης Οκτωβρίου αρ. 44)

Β2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες στην ως άνω Προωθητική Ενέργεια (Διαγωνισμό) θα πρέπει σωρευτικά:

Α) να κάνουν follow τον λογαριασμό των Shisan Sushi στο ΤΙΚ-ΤΟΚ  και

β) να κάνουν tag τέσσερα (4) άτομα/χρήστες της πλατφόρμας στη δημοσίευση (post) των Shisan Sushi στο ΤΙΚ-ΤΟΚ  που θα αφορά στον παρόντα Διαγωνισμό.

Μπορεί να υπάρξει μόνο μια (1) συμμετοχή ανά λογαριασμό χρήστη του ΤΙΚ-ΤΟΚ. Κάθε Συμμετοχή καταχωρείται αμέσως ηλεκτρονικά  σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από τη Δευτέρα 10.06.2024 μέχρι και την Κυριακή 16.06.2024

Συνολικά θα αναδειχθούν Νικητές του Διαγωνισμού τέσσερα (4) άτομα/λογαριασμοί..

Γ. Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά και μετά να αποδέχεσθε τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και την Πολιτική Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Δ. Η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.3 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 ετών θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

2.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι του Ομίλου Εταιρειών SHISAN SUSHI (όπως αυτές αναφέρονται στην αρχή των παρόντων όρων), τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β’) βαθμό.

3.2 Από τον παρόντα Διαγωνισμό εξαιρούνται επίσης και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (άρθρο 129 ΑΚ) και, αν παρά ταύτα συμμετάσχουν, αποκλείονται κατά τον χρόνο κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ – 4 ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ

Το Δώρο του Διαγωνισμού:

- Δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές που ισχύουν στα Καταστήματα  ή με το  happy hour (δηλαδή μεταξύ 12:30 μ.μ και 19:30 μ.μ)

- Το Κουπόνι Δωρου θα πρέπει να καταναλωθεί/εξαντληθεί με μία (1) χρήση (δηλαδή με μια επίσκεψη στο Κατάστημα για τη χρήση ενός γεύματος/δείπνου). Σε περίπτωση όπου η αξία του γεύματος/δείπνου που θα πραγματοποιήσει ο Νικητής στο Κατάστημα της επιλογής του ανέρχεται συνολικά σε ποσό χαμηλότερο της της αξίας του Δώρου (δηλαδή ίση ή μικρότερη των 40,00 ευρώ) το Δώρο θα εξαντλείται στην αξία των γευμάτων που θα έχει παραγγείλει ο Νικητής χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία υποχρέωση των Shisan Sushi για οποιαδήποτε πίστωση του υπολοίπου ποσού σε μελλοντική χρήση. Αντίστοιχα, σε περιπτωση όπου η αξία του γεύματος/δείπνου που θα πραγματοποιήσει ο Νικητής στο Κατάστημα της επιλογής του ανέρχεται συνολικά σε ποσό μεγαλύτερο των 40,00 ευρώ η αξία του Δώρου θα αφαιρείται από τη συνολική αξία του γεύματος (με την πραγματοποίηση σχετικής έκπτωσης).

- Το Κουπόνι Δώρου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Αυγούστου,  δηλαδή πριν το κλείσιμο των καταστημάτων λόγω θερινών διακοπών.

Αν κάποιος νικητής αρνηθεί εγγράφως την παραλαβή του δώρου ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαναδιαθέσει το Δώρο.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1 Η κλήρωση για την απονομή των Δώρων θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά  τη 19η Ιουνιου 2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 μ.μ και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής (Ερμού 1 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14452)  παρουσία νομικού εκπροσώπου της Διοργανώτριας.

Από την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά τέσσερις (4)  νικητές.

5.2 Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού
Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα 
www.shisan.gr

5.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται ως ακολούθως:

Μέσω e-mail:  λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) το οποίο έχουν παράσχει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό

ή/και

Μέσω κινητού τηλεφώνου:  τηλεφωνικά λαμβάνοντας σχετική κλήση ή γραπτό μήνυμα (sms/viber/whatsapp) στον τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο έχουν παράσχει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό

ή/και

Μέσω direct message στον λογαριασμό (user account) που χρησιμοποιήθηκε για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

 ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

6.1 Το Δώρο μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο Νικητής μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

6.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του Δώρου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του επάθλου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του Δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων στον άνω Διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ

Ο Νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

  1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις
  2. Λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων
  3. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους.
  4. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του.
  5. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ.), λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

8.1 Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας περιλαμβανομένων και Newsletter. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας στη Μεταμόρφωση Αττικής (Ερμού 1 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ 14452).

8.2 Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

8.3 Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νόμιμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 90 ημέρες από την παρούσα για του υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο.

8.4 Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας.

8.5 Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι Συμμετέχοντ

Up icon